ประวัติคณาจารย์
 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7558-0394

ประวัติส่วนตัว
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ นางอังศินันท์ อินทรกำแหง     Mrs.Ungsinun Intarakamhang
1.2 ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
1.2.1 ดำรงตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
1.2.2 ความเชี่ยวชาญในสาขา พฤติกรรมศาสตร์ การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาสุขภาพ จิตวิทยาองค์กรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.3 สถานที่ติดต่อ  ที่ทำงานปัจจุบัน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 026495000 ต่อ 17624 โทรสาร 02-2620809   E-mail: ungsinun@g.swu.ac.th ,  ungsinun@gmail.com

2. ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(การศึกษานอกระบบโรงเรียน) สาขา การศึกษานอกโรงเรียน

สำเร็จ 2545

ระดับปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล   สาขา สุขศึกษา

สำเร็จ 2536

ระดับปริญญาตรี

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (การพยาบาลและผดุงครรภ์)
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

สำเร็จ 2531

3. ประวัติการทำงาน

2531-2532
2532-2536
2537-2546
2547- 2553
2553- ปัจจุบัน

 • พยาบาลประจำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • พยาบาลประจำสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ
 • วิทยาจารย์ ฝ่ายพัฒนาบุคคล สภากาชาดไทย
 • อาจารย์ ประจำ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

4. ตำแหน่งบริหาร

 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการความรู้และกิจการพิเศษ โดยกำกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มศว  ตั้งแต่ มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2555
 2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มศว  ตั้งแต่ มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2560 
 3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศวตั้งแต่ มิถุนายน 2560 จนถึง พ.ค.2564
 4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทผู้แทนคณาจารย์   ตั้งแต่ มิถุนายน 2554 – พฤษภาคม 2556
 5. กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขา การศึกษา ตั้งแต่  26 มกราคม  2559 – 2 ตุลาคม 2559 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการบริหารและกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
 6. กรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ มิถุนายน 2554 จนถึงปัจจุบัน
 7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติตั้งแต่ มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
 8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาด้านการศึกษาไทย 4.0 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติตั้งแต่ มกราคม 2562 -ปัจจุบัน
 9. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน

5. ตำแหน่งหน้าที่อื่น

 1. เป็นประธานคณะกรรมการศึกษา โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่   ปีการศึกษา 2547 – มกราคม 2555
 2. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาใน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย –สกว.  สำหรับ นิสิตปริญญาเอกรุ่น 16
 3. อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 4. เป็นประธานและกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา   รหัสผู้ประเมิน  MUAC01416
 5. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

6 . รางวัลผลงานวิชาการที่ได้รับ

 1. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จากสำนักงานกองทุนวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปี 2551
 2. รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2551 รางวัลรายงานการวิจัยระดับชมเชย จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 3. รางวัลเกียรติคุณ “ต้นไม้ที่เติบโตแห่งการวิจัย” นักวิจัยระดับกลาง สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประจำปี 2553 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน 2553
 4. เกียรติบัตร ยกย่องสรรเสริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2552
 5. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาการบริหาร ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2553
 6. เกียรติบัตรเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบบรรยาย ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระหว่างวันที่ 14 -16 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมรีเจนฮอลิเดย์อิน จ.เพชรบุรี ของ สกว.ร่วมกับ สกอ.
 7. รางวัลเกียรติคุณ "รากแก้วที่ยั่งยืน" นักวิจัยระดับอาวุโส ศรีนครินทรวิโรฒวิจัย สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประจำปี 2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน 2554
 8. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
 9. รางวัล บทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 ระดับชาติ สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รางวัลระดับชมเชย บทความเรื่อง "ผลการใช้โปรแกรมการจัดการภาวะวิกฤตชีวิตด้วยตนเองตามแนวตะวันออกที่มีต่อการรับรู้ ภาวะวิกฤตชีวิตและความสุขใจของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกรุงเทพมหานคร" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ครบรอบ 46 ปี ให้ไว้ ณ วันที่ 3 เมษายน 2555
 10. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ให้ไว้ ณวันที่ 10 สิงหาคม 2555
 11. โล่เกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ โรงพยาบาลตำรวจ ให้ไว้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2555 ในเวทีการประชุมวิชาการครั้งที่ 23  ในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสันต์ ศรุตานนท์ ตึกเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี ชั้น 9
 12. โล่เกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 จากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร) ในงานประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 13. รางวัล popular vote รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster เรื่อง  “บทเรียนจากการปรับพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self  ด้วยหลัก PROMISE Model”  ในการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มภาคกลาง ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 14. รางวัลการวิจัยแห่งชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของประเภทวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง “ การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการสื่อสารที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง”
 

7.  ประวัติศึกษาดูงานในต่างประเทศ

 1. October 1-30, 2000  -  certificated   Vocational  education at  University of  Technology ,  Sydney –UTS, Australia
 2. May 22-27, 2004  -Study visit  and co-operated  on The 1st  International Postgraduate Research Colloquium  at  International Islamic University  Malaysia  -IIUM , Malaysia
 3. September 4-11, 2005 -  Study visit  in Murdoch University  and  Edith Cowan University,  Australia  
 4. December 18 -20, 2005   Recommended   course  of Applied Behavioral Science Research  at                                    National University of Laos , Vientiane,  Laos 
 5. March 25-31, 2006  - Study visit  in Faculty of Behavioral and Social Sciences, University of Groningen,  Netherlands
 6. June 24  –  July1, 2006 – Study visit  in   East-West Center,  Hawaii University,  USA  
 7. June  19-26 , 2010   -  Study visit  in Department of   Health  Psychology,   Sheffield  Hallam  University,  England 
 8. May  11-17, 2011  - Study  visit  in Department of Sociology,  University of Kashmir Srinagar, India
 9. April 27 – May 4 , 2012 – Study visit  in  Psychology Faculty, Saint Petersburg  and  Moscow State University , Russia
 10. March  4-12 ,2013 - Study visit  Psychological department, Economic Faculty , Istanbul University, Turkey
 11. June 22-29, 2014  - Study visit  Faculty of Psychology, The University of Alcalá, Madrid, Spain
 12. October 25 – 27th , 2016 – Training at Centre Point Hotel – Chidlom,   November 26th –December 4th , 2016. UK training visit  and  January 24 – 26t ,2017 , Newton fund Professional Development Programme for Midcareer Researchers, Fundingnby the British Council and the Thailand Research Fund under the Newton Fund-TRF.
 13. 5 May – 4 July, 2017 - Intensive Continuing Study Programme in Research Area at Institute of Education, Massey University, NZ
 14. 1 April – 8 June, 2018- Research working closed with Prof.Ann Macaskill, Sheffield Hallam University, UK.
 15. 18-20 April 2018: Attended the developing the psychological tools session in MSc Health Psychology at SHU, Collegiate Crescent Campus, UK.
 16. 25-26 April 2018: Participated the conference in Health and Social Care 2018 at Technology & Innovation Centre, University of Strathclyde, 99 George Street, G1 1RD. Glasgow, UK.
 17. 2-4 May 2018: Participated the conference by The British Psychological Society at the 2018 BPS Annual Conference to be held at the East Midlands Conference Centre (EMCC), Nottingham, UK.

 8. ผลงานวิจัยที่นำเสนอที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ

 1. อังศินันท์ อินทรกำแหง. (2548). การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับอีคิวในประเทศไทย. เสนอในที่ประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2548 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ.
 2. อังศินันท์ อินทรกำแหง. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. นำเสนอปากเปล่าในที่ประชุมสัมมนาวิชาการในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 51 ปีสถาบันสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมชั้น 8 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 3. อังศินันท์ อินทรกำแหง. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน.นำเสนอโปสเตอร์ในที่ประชุมสัมมนาวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาบุคคลและสังคม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมปฐมบริบท ชั้นล่าง อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 4.  อังศินันท์ อินทรกำแหง.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. นำเสนอปากเปล่าในที่ประชุม มศว วิชาการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 5. อังศินันท์ อินทรกำแหง อัจฉรา สุขารมณ์ และอรพินทร์ ชูชม. (2550). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 Thailand Research Expo 2007.ภาคนิทรรศการ ในวันที่ 7 -9 กันยายน 2550 ณ เซลทรัลเวร์ด กรุงเทพฯ.
 6. อังศินันท์ อินทรกำแหง.สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของคนไทย.นำเสนอปากเปล่าในที่ประชุม ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 มกราคม 2552 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ.
 7. อังศินันท์ อินทรกำแหง. (2554). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุด้วยสภาพแวดล้อมและแรงจูงใจในงานที่มีต่อพฤติกรรมบริการงานสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของบุคลากรทางการแพทย์. นำเสนอปากเปล่าในที่ประชุมวิชาการ เรื่อง "การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาบุคคลและสังคม" ครบรอบ 56 ปี การสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว.
 8.  Ungsinun Intarakamhang and Tasana Thongpukdee. (2005) Development of Academic Leadership Competency Model for Faculty Members in Public, Private and Public Autonomous University. Oral Presentation at Asian Applied Psychology International Regional Conference (AAPI –RC) on 14-16 November 2005 at Bangkok , Thailand.
 9.  Ungsinun Intarakamhang and Ashara Sucaromana. (2005). Synthesis of Research Studies in Thailand related to Emotional Intelligence. Poster Presentation at SASP 34th Annual Conference on 8-10 April 2005 , Townsville , Australia.
 10. Ungsinun Intarakamhang.(2005). Synthesis of Research Studies in Thailand related to Emotional Intelligence. Poster Presentation at Asian Applied Psychology International regional Conference (AAPI – RC) on 16 November 2005 at Bangkok, Thailand.
 11.  Ungsinun Intarakamhang. (2007). Causal Relation Analysis and Indices of Midlife Crisis of Employed, Married Thai Women. Oral Presentation at the 4th International Postgraduate Research Colloquium “Harnessing Behavioral Science to Promote the Quality of Life”. 20 June 2007 at The research and Continuing Education Hall, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.
 12. Ungsinun Intarakamhang. (2007) Causal Relation Analysis and Indices of Midlife Crisis of Employed, Married Thai Women. Partnership: Protection:Participation: Annual Conference and AGM 2007 Poster Presentation. 23 August 2007 At University of Waikato, Hamilton, New Zealand.
 13. Ungsinun Intarakamhang.(2010). “Effect of Self Managing Life Crisis based on the Oriental Approach toward Midlife Crisis and Well-being of Married Thai Woman in Bangkok” Oral Presentation at EAOHP on 29-31 March, 2010 in Rome, Italy
 14. Ungsinun Intarakamhang.(2011), Effects of health behavioral modification program on metabolic diseases in non-government organizations. Oral Presentation at International Conference for academic Discipline: International Journal of Arts and Sciences On 31 May - 3 June, 2011 in Sulzburg, Austrai.
 15. Ungsinun Intarakamhang. (2012). Success results of high Performance and potential system (HIPPS) Administration of thai government departments. Oral presentation at International Journal of Arts and Sciences, European Conference for Academic Disciplines on 9 April 2012 in Gottenheim, Germany.
 16. Ungsinun Intarakamhang. (2013). Establishing a System of Standards for the Training Process of New Thai Government Officials during the Work Trial Period. Oral presentation at 7th Annual International Conference on Sociology, on 6-9 March, 2013 in Athen, Greece.
 17. Ungsinun Intarakamhang. (2014). Effective Talents Management for Continuing of Managing Thai Government. Oral presentation at American Canadian Conference for Academic Disciplines which will be held at Ryerson University’s International Learning Center, Toronto, from 19 to 22 May 2014
 18. Ungsinun Intarakamhang. (2015). Multilevel Causal Analysis of Socio-Psychological and    Behavioral Factors of Health Providers and Clients That Affect Health Behavioral Modification in Obesity. Oral presentation at  Paris 2015: Euro-American Conference for Academic Disciplines by IJAS, International Conference for Social Sciences and Humanities at 30 rue Cabanis, 75014 Paris, France from 13 to 16 April, 2015.
 19. Ungsinun Intarakamhang. (2016). The Development and Application of the ABCDE-Health Literacy Scale for Thai Adults Oral presentation at 23rd International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH) Warsaw, Poland On March 23, 2016.
 20. Ungsinun Intarakamhang. (2016). Readiness Preparation to Volunteer Working and Causal Relationship Model Development of Self- Wellness Management Related to Volunteer Working of University staff. Oral presentation at 37th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH), Cape Town, South Africa On May 2, 2016.
 21. Ungsinun Intarakamhang. (2017). Effects of Psycho-Social Factors, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior on Work Behaviors of Officials Working in the Office of the Narcotics Control Board –ONCB. oral presentation at the IJAS, International Conference for Social Sciences and Humanities which will be held at the Grand Hotel Excelsior, Great Siege Road, Valletta FRN1810, Malta On 26 February to 2 March 2017.
 22. Ungsinun Intarakamhang. (2018).  Evaluation of Probationary Performance of Thai Government Officials. Oral presentation at the XVI Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES) Golden Sands, Varna, Bulgaria, Conference theme: Education in Modern Society  On 11 -15 June 2018.
 23. Ungsinun Intarakamhang. (2019). Multi-group Causal Model of Health Literacy and Behaviors on Family Well-being among Thai Adults at Risk of NCDs. Oral presentation at the 5th Arts & Humanities Conference, Copenhagen. Denmark on 24 - 27 June 2019.
 24. Ungsinun Intarakamhang. (2020). Monitoring and Evaluating of Excellence Scholarship Program Performance among Thai Scholars in Public Sector. Oral presentation at 2nd International Conference of Social Science, Entrepreneurial, Economics and Business Management (SSBM-JAN-2020). Murcure London Hyde Park Hotel, London, UK.on 11 -12 January 2020.

9. บทความเผยแพร่ในฐาน TCI(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html) และฐานสากล

 1. อังศินันท์ อินทรกำแหง.(2543, มีนาคม-มิถุนายน).การเรียนรู้ผู้ใหญ่กับการพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร. วารสารครุศาสตร์, (3):92-104.
 2. อังศินันท์ อินทรกำแหง.(2546, สิงหาคม). การเขียนบทความทางวิชาการ:สำหรับนักเขียนมือใหม่. สารศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย. วันประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2546.
 3. อังศินันท์ อินทรกำแหง. (2547, กันยายน – ตุลาคม). สมรรถนะจำเป็นของผู้นำทางวิชาการ: การเรียนรู้ตลอดชีวิต. วารสารครุศาสตร์, 13 (1), 95-105.
 4. อังศินันท์ อินทรกำแหง.(2547). อิทธิพลของปัจจัยด้านการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ภูมิหลังส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในองค์กรที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการทางการแพทย์. หนังสือชุดปฏิรูปการศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน แนวทางการศึกษาและกิจกรรมที่หลากหลาย.มนัสวาสน์ โกวิทยา บรรณาธิการ ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 36-62.
 5. อังศินันท์ อินทรกำแหง. (กันยายน, 2547). การเรียนรู้ร่วมกันสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 10(1),52-58.
 6. อังศินันท์ อินทรกำแหง.(2548). การวิจัยอนาคต: การศึกษาแนวโน้มบทบาทของ องค์กร. วารสารจิตวิทยา, 12(1),125-140.
 7. อังศินันท์ อินทรกำแหงและอัจฉรา สุขารมณ์. (กันยายน, 2548). การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับอีคิวในประเทศไทย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 11 (1),1-18.
 8. อังศินันท์ อินทรกำแหงและทัศนา ทองภักดี. (กันยายน, 2548). การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านผู้นำทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชนและในกำกับของรัฐ.วารสารพฤติกรรมศาสตร์,11(1),51-72.
 9. อังศินันท์ อินทรกำแหง อัจฉรา สุขารมณ์ และอรพินทร์ ชูชม. (กันยายน,2550). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน.วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 13(1),50-65.
 10. อังศินันท์ อินทรกำแหง.(กันยายน,2551). สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของคนไทย.วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 14(1),135-150.
 11. บังอร ฉางทรัพย์ พรรณี บุญประกอบ มนัส บุญประกอบ และอังศินันท์ อินทรกำแหง (กันยายน, 2551). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยในชุมชนแออัด : กรณีศึกษาชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 14(1),166-182.
 12. ศุกลรัตน์ อิงชาติเจริญ พรรณี บุญประกอบ และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (มกราคม, 2552). สัมพันธภาพ ประสบการณ์ และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจในทีมแพทย์และพยาบาลที่ให้การผ่าตัดและระงับความรู้สึกของผู้ป่วย ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 1(1), 28-41.
 13. อังศินันท์ อินทรกำแหง อรพินทร์ ชูชม วรสรณ์ เนตรทิพย์ พัชรี ดวงจันทร์. (มกราคม,2552). การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 15(1),28-38.
 14. อังศินันท์ อินทรกำแหง.(ธันวาคม, 2552). ผลการใช้โปรแกรมการจัดการภาวะวิกฤตชีวิตด้วยตนเองตามแนวตะวันออกที่มีต่อการรับรู้ภาวะวิกฤตชีวิตและความสุขใจของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกรุงเทพมหานคร. วารสารพัฒนาสังคม, 11(2), 29-59.
 15. ณัฐธยาน์ พงษ์ประวัติ อรพินทร์ ชูชม และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (มกราคม, 2553). ลักษณะทางจิตและการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 2(1), 29-42.
 16. วิริณธิ์ กิตติพิชัย อังศินันท์ อินทรกำแหง และจุฑามาศ แก้วพิจิตร. (มกราคม, 2553). การประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารมหาวิทยาลัยใหม่. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 16(1), 56-70.
 17. อังศินันท์ อินทรกำแหง ทัศนา ทองภักดี และ วรสรณ์ เนตรทิพย์. (กรกฎาคม, 2553). ผลการจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 16(2), 96-112.
 18. อรพินทร์ ชูชม อัจฉรา สุขารมณ์ และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (กรกฎาคม ,2553). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว-งานกับคุณภาพชีวิต. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 16(2), 33-49.
 19. ยงยุทธ แสนประสิทธิ์ พรรณี บุญประกอบ รณชัย คงสกนธ์ และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (กรกฎาคม, 2554). รูปแบบการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี . วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 17(2), 19-36.
 20. สุจินดา ประเสริฐ อรพินทร์ ชูชม พรรณี บุญประกอบ และ อังศินันท์ อินทรกำแหง. กรกฎาคม, 2554). ผลการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ทีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 17(2), 53-68 .
 21. อังศินันท์ อินทรกำแหง และวรสรณ์ เนตรทิพย์. (มกราคม, 2555). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมในงานที่มีต่อพฟติกรรมบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของบุคลากรทางการแพทย์. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 18(1), 34-48.
 22. สุพิชชา วงศ์จันทร์, อังศินันท์ อินทรกำแหง และพรรณี บุญประกอบ. (มกราคม, 2555). อิทธิพลของลักษณะทางจิต ลักษณะสถานการณ์ที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของบุคลากรกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 4(1), 83-94.
 23. ยุวดา สิงหเมธา, สุภาพร ธนะชานันท์ และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (มกราคม, 2555). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานของบุคลากรโรงพบาลาลเทพธารินทร์. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 4(1), 105-118.
 24. สมภพ บุญนาศักดิ์ อังศินันท์ อินทรกำแหง และ วิชุดา กิจธรธรรม. (มกราคม, 2556). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการให้บริการส่งเสริม สุขภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร.วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา,5(1),53-64.
 25. ทรรศนันท์ ชินศิริพันธุ์ อังศินันท์ อินทรกำแหงและ วิชุดา กิจธรธรรม. (มกราคม, 2556). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 5(1), 65-78 .
 26. โสรยา คงดิษและอังศินันท์ อินทรกำแหง. (มกราคม, 2556). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทผลิตรถยนต์. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 5(1), 165-175
 27. วรสรณ์ เนตรทิพย์ อังศินันท์ อินทรกำแหง และ นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล.(มกราคม, 2556). อิทธิพลของจิตลักษณะ และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อการแสดงบทบาท ผู้นำทีมและพฤติกรรมการบริหารโครงการของประธานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 5(1), 199-213.
 28. รุ่งอรุณ พึ่งแย้ม อังศินันท์ อินทรกำแหง และนริสรา พึ่งโพธิ์สภ (มกราคม, 2556). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับเชาว์สุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 5(1), 229-240.
 29. สุพรรษา พูลพิพัฒน์ อังศินันท์ อินทรกำแหง และสุภาพร ธนะชานันท์.(มกราคม, 2556). ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยยาเสพติด.วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 5(1), 241-254 .
 30. อังศินันท์ อินทรกำแหง และ ปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือ. (มกราคม, 2556). คุณลักษณะทางจิตและสถานการณ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐานของบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 5(1),254-266.
 31. นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์ , วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์, นิภา ศรีไพโรจน์และ  อังศินันท์ อินทรกำแหง. ( มกราคม, 2556). การพัฒนาชุด ฝึกอบรม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของอาสายุวกาชาด.วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 19(1), 24-35.
 32. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี อังศินันท์ และอินทรกำแหง. (กรกฎาคม, 2556). การพัฒนาระบบมาตรฐานกระบวนการจัดฝึกอบรมข้าราชการไทย ก่อนปฏิบัติราชการ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 19(2),59-76.
 33. ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา อังศินันท์ อินทรกำแหง และนำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล (กรกฎาคม, 2556). ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 19(2).1-16.
 34. กันยารัตน์ กุยสุวรรณ นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล อังศินันท์ อินทรกำแหง  และวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (กรกฎาคม 2556). ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์ของทหารกองประจำการกองทัพเรือ : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงเวลาการฝึกในศูนย์ฝึกทหารใหม่และผลของโปรแกรมการลดความเสี่ยงจากโรคเอดส์, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 19(2).35-58.
 35. ณัฐวุธ แก้วสุทธา อังศินันท์ อินทรกำแหง และพัชรี ดวงจันทร์, (กรกฎาคม 2556). ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 19(2).153-164.
 36. อังศินันท์  อินทรกำแหง,  นิพิฐพนธ์  แสงด้วงและ ปิยะ  บูชา. (มกราคม, 2557). การวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยทางวิทยา ศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและอภิมาน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 20(1),19-34. 
 37. สุพิชชา วงค์จันทร์,อังศินันท์ อินทรกำแหง และพรรณี บุญประกอบ. (มกราคม, 2557).ผลโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3-Self เพื่อลดภาวะอ้วนของวัยรุ่นตอนปลาย.วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 20(1),127-141. 
 38. ณัฐวุธ แก้วสุทธา, อังศินันท์ อินทรกำแหง และพัชรี ดวงจันทร์. (กรกฎาคม, 2557).โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 20(2),77-95.
 39. ดิษยทธุ ์ บัวจูม อังศินันท์ อินทรกําแหง พรรณี บุญประกอบ สุภาพร ธนะชานันท์ (กรกฎาคม 2557). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างความสนใจและทักษะในอาชพท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 20(2),19-36.
 40. จิราภรณ์  ประเสริฐหล้า และอังศินันท์  อินทรกำแหง. (กรกฎาคม –ธันวาคม, 2557). ปัจจัยทางจิตและลักษณะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทริน, 11(2), 11-15.
 41. พรรณี ทรงศิริ และอังศินันท์  อินทรกำแหง.(กรกฎาคม –ธันวาคม, 2557). ลักษณะทางจิตและสถานการณ์ทางการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาครัฐ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทริน, 11(2), 27-35.
 42. อภิวรรณ พลอยฉาย และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (กรกฎาคม –ธันวาคม, 2557).  ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจัดการความเครียดของผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทริน, 11(2),  36-41.
 43. วันทนา วัฒนธรรม และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (2557).ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ในทีมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงานในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป. เอกสารหลังการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี กรุงเทพฯ
 44. ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (มกราคม, 2558).กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ : กรณีศึกษานักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมืออาชีพ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 7(1), 75-95.
 45. กฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ, นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (กรกฎาคม, 2558). อิทธิพลของปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญ อุทกภัยผ่าน ทางทุนพลังใจทางบวก และการเติบโตทางสังคมจิตใจของครูในจังหวัดปริมณฑล. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 21(2),39-56.
 46. ณัฐวุธ แก้วสุทธา  อังศินันท์ อินทรกำแหง และพัชรี ดวงจันทร. (2558). ทฤษฎีและแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 8(1),  87-100.
 47. ทิพนพพร เกื้อเกต และ อังศินันท์ อินทรกำแหง. (ตุลาคม, 2558).  ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมา ภิบาลด้านความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่พัสดุสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตภาคกลาง.  Proceedings  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 871.
 48. วิชุตา คงเหมือนเพชร และ อังศินันท์ อินทรกาแหง.  (ตุลาคม, 2558). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเองของผู้มารับบริการทันตกรรมในโรงพยาบาล จังหวัดอ่างทอง.  Proceedings  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 900.
 49. สุภิกา แดงกระจ่าง  อนันต์ มาลารัตน์และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (ตุลาคม – ธันวาคม, 2558). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์. ธรรมศาสตร์เวชสาร, 15(4), 600-608.
 50. ปรียานุช วิริยราชวัลลภ และ อังศินันท์ อินทรกำแหง. (มกราคม, 2559).  สถานการณ์ทางจิตสังคมที่มีผลต่อการสอนงานตามหลักการจัดการของหัวหน้างานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างมีผลสัมฤทธิ์สูงของข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม: การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 22(1). 67-86
 51. ขจรศักดิ์ เขียวน้อย อังศินันท์ อินทรกำแหงและวัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล. (มกราคม, 2559). กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 8(1). 210-231
 52. พระมหาศุภชัย แซ่เถียร (อชิโต)และ อังศินันท์ อินทรกำแหง.(มกราคม, 2559). การศึกษาแบบจำลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 8(1). 233-244
 53. อังศินันท์ อินทรกำแหง. (กรกฎาคม, 2559). การเตรียมพร้อมสู่การทำงานอาสาและการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการสุขภาวะ ตนเองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอาสาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 22  (2), 103-119.
 54. นิพิฐพนธ์ แสงด้วง และอังศินันท์ อินทรกำแหง (สิงหาคม, 2559). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทำงานอาสา ของบุคลากรเกษียณอายุ ในมหาวิทยาลัยภาครัฐ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 8(2), 133- 150.
 55. อังศินันท์ อินทรกำแหง พิชชาดา สุทธิแป้น และวิชุดา กิจธรธรรม. (มกราคม, 2560). การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 23(1), 87-103.
 56. ร่มตะวัน กาลพัฒน์ อังศินันท์ อินทรกำแหง และจรัล อุ่นฐิติวัฒน์. (มกราคม, 2560). การศึกษาตัวแปรความผูกพันทางศาสนาและสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการภาวะวิกฤตทางอารมณ์ของผู้รับบริการคลินิกวัยทอง ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 23(1), 187-204.
 57. พนมพร เปี่ยมศิลธรรม ปิยดา สมบัติวัฒนา และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (มกราคม, 2560). ปัจจัยจิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 23(1), 205-223.
 58. ปรียานุช วิริยราชวัลลภ และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (มกราคม, 2560). อิทธิพลพหุระดับของการสอนงานตามหลักการจัดการของหัวหน้างานและสถานการณ์ทางจิตสังคม ที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างมีผลสัมฤทธิ์สูง ของข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 9(1), 43-60.
 59. จารุภา วงศ์ช่างหล่อ พัชรี ดวงจันทร์และ อังศินันท์ อินทรกำแหง. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก. วารสารเกื้อการุณย์, 24(1), 179-196.
 60. ลภัสรดา สระดอกบัว อังศินันท์ อินทรกำแหง และ พัชรี ดวงจันทร์. (2560). สถานการณ์ เงื่อนไข ปัญหา ความต้องการและสภาพการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในชุมชน. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 10(1), 60-69.
 61. นัชชิมา บาเกาะ อังศินันท์ อินทรกำแหง และ พัชรี ดวงจันทร์. (2560). การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ทำให้ครอบครัวเข้มแข็งของครูสตรีมุสลิมสมรสในพื้นที่บริบทสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 9(2), 16-39.  
 62. อังศินันท์ อินทรกำแหง และ ธัญชนก ขุมทอง. (2560). การพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรสำหรับสตรีไทยวัยรุ่น. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 31(3), 19--38.
 63. อารยา เชียงของ พัชรี ดวงจันทร์ และอังศินันท์ อินทรกกำแหง. (2560). ความรอบรู้ทางสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานวัยผู้ใหญ่: ประสบการณ์ของการเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานและมุมมอง ที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ทางสุขภาพ. วารสารเกื้อการุณย์, 24(2), 162-178.
 64. อิสรา จุมมาลี วิชุดา กิจธรธรรม อังศินันท์ อินทรกำแหงและพัชรี ดวงจันทร์. (2560). ความเชื่อด้านสุขภาพและการปฎิบัติในการป้องกันโรคมือเท้าปาก กรณีศึกษา ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 23(4),541-551.
 65. อังศินันท์ อินทรกำแหง และ ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล. (2561). อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของครอบครัวในชุม ชนกึ่งเมือง: การวิจัยผสานวิธี. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 24(1),1-21.
 66. ปิยะ บูชา อังศินันท์ อินทรกำแหง และจินตนา ตันสุวรรณนนท์. (2561). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 24(1), 83-101.
 67. อังศินันท์ อินทรกำแหง, ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล, วิชุดา กิจธรธรรม, สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, อรัญ วานิชกร, ศรัณย์ พิมพ์ทอง, อัจศรา ประเสริฐสิน, สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์, เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช, และ พิชชาดา สุทธิแป้น. (2561). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 10(1), 42-62.
 68. วชิราวุฒิ หวังสม  อังศินันท์ อินทรกาแหง และฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล. (2561).  คุณลักษณะความฉลาดและลักษณะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของผู้ป่วยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบ. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 25(2), 82-96.
 69. ธนิดา คงสมัย อังศินันท์ อินทรกำแหง และจรัล อุ่นติวัฒน์ . (2561). แนวคิดสมรรถนะด้านวัฒนธรรม. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 11(2), 69-74.
 70. จุฬาพร คำมุงคุล อังศินันท์ อินทรกำแหง และ กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว. (2562). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 25(1), 1-24.
 71. ปริญวิทย์ นุราช อังศินันท์ อินทรกำแหงและ เกศกาญจน์ เกศวยุธ. (2562). ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการสื่อสารที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 11(1),71-90.
 72. ภรณี วิรเศรณี อังศินันท์ อินทรกำแหงและ พิชญาณี พูนพล. (2562). ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยง การพนันบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 25(1),82-99.
 73. อัจศรา ประเสริฐสิน, อังศินันท์ อินทรกาแหง, กมลทิพย์ ศรีหาเศษ และสิริวรรณ วงศ์พงศ์เกษม. (2562). การตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความเป็นคนดี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา. Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts), 12(2), 459-476.
 74. อังศินันท์ อินทรกำาแหง, สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์, เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช, พิชชาดา ประสิทธิโชค, ยุวดี จันทะศิริ. (2562). ปัจจัยความสำเร็จและแนวทางการพัฒนากำลังคนคุณภาพ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ. วารสารพฤตกิรรมศาสตร์ 25(2 ),152-170.
 75. ธนิดา คงสมัย  อังศินันท์ อินทรกำแหง และ สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์.  (2563). ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านวัฒนธรรมด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน นานาชาติ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 12(1), 1-17.
 76. อังศินันท์ อินทรกำแหง นริสรา พึ่งโพธิ์สภ ก่อเกียรติ์ มหาวีรชาติกุล และ ธัชพล  ปราบแสน. (2563). การติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์กลุ่มกำลังคนคุณภาพ: กรณีศึกษาระบบราชการไทย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 12(1), 56-73.
 77. ศิริเนตร สุขดี อังศินันท์ อินทรกำแหง และพัชรี ดวงจันทร์. (2560). การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ ของชุมชนในตาบลบางเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารสุขศึกษา, 40(1), 38-52.
 78. กมล อาจดี อังศินันท์ อินทรกำาแหง กาญจนา ภัทรวิวัฒน์ และ วิริณธ์ กิตติพิชัย. (2563). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเสริมสร้างพลังและความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรม การแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วม. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 12(2), 196-213.
 79. เขตไทย สินธุสุวรรณ์ อังศินันท์ อินทรกำแหง และฐาศุกร์จันประเสริฐ. (2563). การวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธีเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ของนักศึกษานอกระบบในจังหวัดนครปฐม. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 12(2), 63-80.
 80. ดลฤดี ทับทิม อังศินันท์ อินทรกำแหง และอรพินทร์ ชูชม. (2563). สภาพปัญหา สาเหตุของความเข้มแข็งทางใจและวิธีการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจและพฤติกรรมการให้การดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวานของผู้ให้การดูแลในครอบครัว. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 5(10),463-482.
 81. เนาวรัตน์ สุทธิพงศ์ อังศินันท์ อินทรกำแหงและนริสรา พึ่งโพธิ์สภ. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 31(2), กรกฎาคม-ธันวาคม 2563.
 82. ดลฤดี ทับทิม อังศินันท์ อินทรกำแหง และอรพินทร์ ชูชม. (2564). ความเข้มแข็งทางใจของญาติผู้ดูแล: สิ่งสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 6(1) มกราคม 2564.
 83. เนาวรัตน์ สุทธิพงศ์ อังศินันท์ อินทรกำแหงและนริสรา พึ่งโพธิ์สภ. (2564). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 32(1) มกราคม-มิถุนายน 2564.
 84. แพรวพรรณ  อ่วมพันธ์เจริญ และอังศินันท์  อินทรกำแหง. (2564). ศึกษาสถานการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับพฤติกรรมเนือยนิ่งของพนักงานออฟฟิศในบริษัทแห่งหนึ่ง.   เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 14 .ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว หน้า 770-780.
 85. ปวีณา กัญญะพิลา ศรัณย์ พิมพ์ทองและ อังศินันท์ อินทรกำแหง. (2564). การศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สถาบันประสาทวิทยา. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 14.  ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว. หน้า 677-689.
 86. อมินดารา อริยธาดา และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (2565). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านคุณลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการโดยส่งผ่านความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาสาขาผู้ประกอบการ. วารสารการวัดผลการศึกษา. ปีที่ 39 ฉบับที่ 105 มกราคม-มิถุนายน 2565.
 87. สัณหวัช อุดมเจริญศิลป์, พิชชาดา ประสิทธิโชค และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (2565). อิทธิพลเชิงสาเหตุของคว่ทสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กรที่มีต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัยและความเหนื่อยหน่ายในงานของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ.วารสารการวัดผลการศึกษา. ปีที่ 39 ฉบับที่ 105 มกราคม-มิถุนายน 2565. 
 88. อธิษฐ์ ทวีธนธาตรี, พิชญาณี พูนพล และอังศินันท์ อินทรกำแหง.(2565). ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวการบำบัดความคิดและพฤติกรรมเพื่อลอพฤติกรรมติดเกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 28(1) reviewed paper.

International Journal ในฐาน SCOPUS, PubMed. ISI. EBSCO และอื่น ๆ

 1. Intarakamhang, U. (2005). Synthesis of Research Studies in Thailand related to Emotional Intelligence. Australian Journal of psychology. 57 : Suppl.S 2005. SCOPUS, ISI
 2. Nongnuch Uthaisri, Manat Boonprakob,& Ungsinun Intarakamhang (Sep,2007 ). A synthesis of Thesis on Child-centered Teaching Behaviors Research Summary. The journal of Behavioral Science.2(1),1-9.TCI, ACI
 3. Intarakamhang, U. , Raghavan, Chemba , Choochom, O. ,and Sucaromana, A. (Jan,2008 ). Causal Relation Analysis and Indices of Midlife Crisis of Employed, Married Thai Women. Journal of Population and Social Studies,16(2). 71-94.TCI, ACI
 4. Ungsinun Intarakamhang. (Sep,2009). Research Synthesis Concerning Stress and Coping of Thai People. The Journal of Behavioral Science, 4(1), 44-59.TCI, ACI
 5. Ungsinun Intarakamhang and Tasana Thongpukdee.(December, 2010). Effects of Self Managing Life Crisis Based on the Oriental towards Life Crisis and Well-being of Married Women. International Journal of Psychological Studies. 2(2),170-178.EBSCO
 6. Patcharee Duangchan, Dusadee Yoelao, Ann Macaskill, Ungsinun Intarakamhang, and Chittiwat Suprasonsin . (September, 2010). Interventions for Healthy Eating and Physical Activity among Obese Elementary Schoolchildren: Observing Changes of the Combined Effects of Behavioral Models. The Journal of Behavioral Science, 5(1), 46-59. TCI, ACI
 7. Ungsinun Intarakamhang, Wirin Kittipichai, Chutima Hanpachern, and Piyasurang Kuljittiprasit(May,2011). Success Results of High Performance and Potential System (HiPPS) Administration of Thai Government Departments. Asian Social Science, 7 (5),42-52. SCOPUS
 8. Ungsinun Intarakamhang. (sep,2011).Effects of health behavioral modification program on metabolic diseases in Non-Government Organizations. Journal of US-China Medical Science, 8(9),540-545. EBSCO, ProQuest
 9. Ungsinun Intarakamhang. (Jan, 2012). 3 Self Behavior Modification Programs base on the PROMISE Model for clients at Metabolic Risk. Global journal of Health Science, 4(1). 204-210. SCOPUS, PubMed
 10. Ungsinun Intarakamhang and Patcharee Duangchan.April}(2012). Effects of health behavioral modification program on metabolic diseases in risk Thai clients. Asian Biomedicine Journal, 6(2),1-7. SCOPUS, PubMed, ISI
 11. Ungsinun Intarakamhang. (Sep, 2012). Program Management Model for Health Behavioral Modification in Metabolic Risk of Public Hospitals, Bangkok. Asian Social Science, 8(10), 170-177. SCOPUS
 12. .Patrawut Intarakamhang and Ungsinun Intarakamhang. (2013). Effects of the comprehensive Cardiac Rehabilitation Program on Psychological Factors and Quality of Life among Coronary Heart Disease Patients.  Global journal of Health Science, 5(2). 145-152. SCOPUS, PubMed
 13. Ungsinun Intarakamhang and Anan Malarat.(2014, Jan).The Effects of Behavioral Modification Based on Client Center Program to Health Behaviors among Obese University Students. Global Journal of Health Science, 6(1), 33-42. SCOPUS, PubMed
 14. Ungsinun Intarakamhang & Narisara Peungposop. (Jan, 2014). Effective Improvement of Talents Management for Continuing of Managing Government.Asian Social Science, 10(1), 2014. doi:10.5539/ass.v10n1p124, SCOPUS
 15. Ungsinun Intarakamhang  & Patrawut Intarakamhang. (April, 2015). Multilevel Causal Analysis of Socio-Psychological and    Behavioral Factors of Health Providers and Clients That Affect Health Behavioral Modification in Obesity.Global Journal of Health Science, 7(6),117-128.  doi.org/10.5539/gjhs.v7n6p117 SCOPUS, PubMed
 16. Ungsinun Intarakamhang and Yuttapong Kwanchuen. (2016). The development and application of the ABCDE-health literacy scale for Thai adults. Asian Biomedicine, 10(6), 587-594. SCOPUS, PubMed, ISI
 17. Naphat Srileark, Ungsinan Intarakamhang, Ujsara Prasertsin, & Kanjana Trakoonvorakun. (2016). The Effect of Corporate Value and Big Five Personality on Happiness at Work of Thai Airway Co., Ltd (Thai Catering Department) Employees: The Mediating Role of Intrinsic CommunicationFull Paper Proceeding BESSH-2016, Vol. 144- Issue. 6, p.1-8.  Published by Academic Fora. Open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) Peer-review under responsibility of the Scientific & Review committee of BESSH-2016. International Conference on “Business Economics, Social Science & Humanities” (BESSH-2016), Seoul, South Korea.
 18. Tanapat Janpipatpong, & Ungsinun Intarakamhang. (2016). Personal and Social Environmental Factors Related to Intellectual Facebook Consumption Behavior of Undergraduate Students in Bangkok Metropolis.  Full Paper Proceeding BESSH-2016, Vol. 148- Issue. 3, p.35-40.  BESSH-201 International Conference on “Business Economic, Social Science & Humanities” (BESSH-2016), Osaka, Japan.
 19. Pitchada Sutipan, Ungsinun Intarakamhang, & Ann Macaskill. (2017). The Impact of Positive Psychological Interventions on Well-Being in Healthy Elderly People. Journal of Happiness Studies, 18(1), 269-291. doi.10.1007/s10902-015-9711-z. SCOPUS, ISI
 20. Ungsinun Intarakamhang and Patrawut Intarakamhang. (2017). Health Literacy Scale and Model of Childhood Overweight.  Journal of Research in Health Science, 17(1), 1-8. SCOPUS, PubMed, ISI
 21. Pitchada Sutipan, & Ungsinun Intarakamhang. (2017). Healthy Lifestyle Behavioral Needs among the Elderly with Hypertension in Chiang Mai, Thailand. International journal of Behavioral Science, 12 (1), 1-12. ISI, EBSCO, SCOPUS
 22. Supachai Phramaha Satier, Ungsinan Intarakamhang, Chintana Tansuwannond, & Sorrapakksorn Chatrakamollathas. (2017). Causal Model of Intelligent Consumption Behavior and Effects of Yoniso Manasikara Training Program.International journal of Behavioral Science, 12 (1), 12-42. ISI, EBSCO, SCOPUS
 23. Wanpiya Lertpiyawan, Ungsinan Intarakamhang and Ujsara Prasertsin. (2017). Supporting Guideline of Mental Care Volunteers for Chronic Illness Patients. Proceedings in International symposium on Education and Psychology (ISEP 2017), April 4-6, 2017 at Kyoto, Japan
 24. Ungsinun Intarakamhang(2017). Causal Model of Work Behaviors in the Narcotics Control Board, ThailandInternational journal of Behavioral Science, 12(2), 110-124. ISI, EBSCO, SCOPUS
 25. Papatcha Klamcharoen, Ungsinun Intarakamhang, and Ujsara Prasertsin. (2017). Caregiver State of Mind and Role Performing of Counselors in Foster Homes. The Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences, The Asian Conference on Ethics, Religion & Philosophy, Are Center  in Kobe, Japan, March 22-25, 2017, Official Conference Proceedings  P.97 – 104
 26. Jitsupang Jutavitaya, Ungsinun Intarakamhang, and Ujsara Prasertsin. (2017). The Effect of Group Counseling Program for Developing Self-Efficacy to Adversity Quotient in Real Time Company. The Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences, The Asian Conference on Ethics, Religion & Philosophy, Are Center  in Kobe, Japan, March 22-25, 2017, Official Conference Proceedings, P. 105 – 112.
 27. Nachima Bakoh, Ungsinan Intarakamhang and Tara McLaughlin. (2017). The Research Synthesis of Relationships between Positive Psychological Capital, Self-Management and Family Coping in Thailand. Social Science Asia, 3(4), 67-83.
 28. Kasasorn Nuchprasop & Ungsinun Intarakamhang. (2018). A Causal relationship model of students’ participatory behavior towards university social responsibility. International Journal of Behavioral Science, 13(1), 15-26 . ISI, EBSCO, SCOPUS
 29. Ungsinun Intarakamhang and Wichuda Kijtorntham. (2018). The Development Model of the Performance Management System Being Implemented in Government Agencies. International Journal of Public Sector Performance Management, 4(2), 214-230. SCOPUS, EBSCO
 30. Pitchada Sutipan, Ungsinun Intarakamhang, Wirin Kittipichai, & Ann Macaskill. (2018).  Effect of a Self-management Program on Healthy Lifestyle Behaviors and Health Outcomes in the Elderly with Hypertension. International Journal of Behavioral Science, 13(2)1-15. ISI, EBSCO, SCOPUS
 31. Ungsinun Intarakamhang, and Ann Macaskil. (2018). Multi-group Causal Model of Health Literacy and Behaviors on Family Well-being among Thai Adults at Risk of Non-Communicable Diseases. Journal of Research in Health Science, 18(4), e00429. SCOPUS, Pubmed, ISI 
 32. Araya Chiangkhong,  Ungsinun Intarakamhang  Patcharee Duangchan, and Ann Macaskill. (2019). Effectiveness of Health Literacy through Transformative Learning on Glycemic control Behavior in Adult Diabetes Patients: A Mixed Methods Approach. Journal of Behavioral Science, 14(3), 49-61.  SCOPUS, ISI.
 33. Pariyawit Nurash, Kasekarn Kasevayuth and  Ungsinun Intarakamhang. (2020). Learning programs and teaching techniques to enhance oral health literacy or patient-centred communication for healthcare providers: A systematic review and meta-analysis. Eur J Dent Educ, 24, 134-144.  SCOPUS, ISI.
 34. Thanida Khongsamai, and Ungsinun Intarakamhang. (2020). Causal Model of Cultural Competence and Behavior among Thai Nurses in International Hospitals.  Journal of Behavioral Science, 15(2) 54-69.  SCOPUS, ISI.
 35. Ungsinun Intarakamhang, Ann Macaskill, and PitchadaPrasittichok. (2020). Mindfulness Interventions Reduce Blood Pressure in Patients with Non-Communicable Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis. Heliyon,6(4),e03834.  SCOPUS, ISI.
 36. Ungsinun Intarakamhang, Pramote Sepsuk, Charin Suwanwong, & Patrawut Intarakamhang. (2020). Validity of Environmental Health Literacy Scale for Homebound and Bedbound Elder of Village Health Volunteer. J Med Assoc Thai 2020; 103:1200-7. doi.org/10.35755/jmedassocthai.2020.11.11388.
 37. Ungsinun Intarakamhang, and  Saran Pimthong. (2020). Evaluation of probationary performance of Thai Government officials. International Journal of Public Sector Performance Management, In press paper.  SCOPUS, EBSCO.
 38. Ann Macaskill & Ungsinun Intarakamhang. (2020). Exploring the Natural Development of Health Literacy in Thailand Incorporating More Culturally Sensitive Methodological Approaches. International Journal of Qualitative Methods, Vol. 19. 2455 Frist puplishing TELLER RD, THOUSAND OAKS, CA 91320 USA: SAGE PUBLICATIONS INC, 2020.  SCOPUS, ISI. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1609406920909934
 39. Ungsinun Intarakamhang, and Sudarat Tuntivivat. (2021). Monitoring and Evaluating of Excellence Scholarship Program Performance among Thai Scholars in Public Sector. Universal Journal of Education Research,9,(6) 1124-1133. EBSCO.  
 40. Ungsinun Intarakamhang & Ann Macaskill. (2021). Effectiveness of a  Health Literacy Intervention Based on Transformative Learning and Incorporating Positive Psychology on Health Behavior and Well-being of Thai Families at NCDs Risk. Journal of public health Research, ahead print, https://doi.org/10.4081/jphr.2021.1935 SCOPUS, Pubmed.
 41. Yuwadi Chunthasiri, Ungsinun Intrarakamkang, Nattapong Kongprasert, Stuart C. Carr, and Amanda Young-Hause. (2021). Modeling the links between the Self-Reported Characteristics of Talent, Talent Utilization, Employee Engagement and Performance among Employees Working in the Seafood Processing Industry of Thailand. Journal of Behavioral Science16(3),109-122. SCOPUS, EBSCO
 42. Ungsinun Intarakamhang and Julaporn Khammungkul. (2022). General Health Literacy Scale for Thais and Comparison between Age Groups. Heliyon,Accepted paper, SCOPUS, ISI.
 43. Yuwadi Chunthasiri, Ungsinun Intrarakamkang, Stuart C. Carr, Amanda M. Young-Hauser and Nattapong Kongprasert. (2022). Sustaining Thailand's seafood processing sector: workforce development. Humanities, Arts and Social Sciences Studies, submitted paper in reviewing process, SCOPUS.
 44. Phraeophan Ouemphancharoen, Ungsinun Intarakamhang, and Krittipat Chuenphitthayavut. (2022). Effects of enhancing motivation program in work exercise movement based on COM-B model for reducing sedentary behaviours of office employees. Journal of public health Research, Submited paper SCOPUS, Pubmed, ISI.
 45. Ungsinun Intarakamhang and Pitchada Prasittichok. (2022).  Health Literacy; Dietary Supplement Use; Working-Age Groups; Systematic Review; Meta-Analysis. Heliyon, Accepted paper SCOPUS, ISI.
 46. Ungsinun Intarakamhang and Pitchada Prasittichok. (2022).  Causal Model of Health Literacy in Dietary Supplement Use and Sufficient Health Behavior among Working-Age Adults. Heliyon, Submited paper SCOPUS, ISI.

10. หนังสือ/เอกสาร

 1. อังศินันท์ อินทรกำแหง.(2549). เอกสารประกอบการสอน วป 722 ผู้นำ สมาชิกและการพัฒนาองค์การ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. จำนวน 140 หน้า
 2. อังศินันท์ อินทรกำแหง.(2551).เอกสารคำสอน วป 591 การคิดถูกวิธี .กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. จำนวน 416 หน้า
 3. อังศินันท์ อินทรกำแหง.(2552). การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ด้วยหลัก PROMISE Model. กรุงเทพฯ: บริษัท สุขขุมวิทการพิมพ์. จำนวน 193 หน้า
 4. อังศินันท์ อินทรกำแหง. (2552). แนวทางการเผชิญและการป้องกัน ภาวะวิกฤตีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน (ข้อคนพบจากการวิจัย). สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. จำนวน 19 หน้า
 5. อังศินันท์ อินทรกำแหง.(2554). "บทที่ 12 การให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจ แรงผลักดันเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันและรักษาอ้วนและ อ้วนลงพุง".อ้วนและอ้วนลงพุง . วรรณี นิชิยานันท์ บรรณาธิการ. บริษัท สุขุมวิทมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด.และสสส. หน้า 151-187.
 6. อังศินันท์ อินทรกำแหง. (2556). แนวทางการปรับพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองเพื่อป้องกันโรคอ้วน อ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง (สำหรับประชาชนทั่วไป ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพประชาชน ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ช่วงปี พ.ศ.2552-2555) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. จำนวน 20 หน้า .
 7. อังศินันท์ อินทรกำแหง. (2556).คู่มือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปในการปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ.2ส.(ABCDE-Health Literacy Scale of Thai Adults) ผลิตโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 68 หน้า
 8. อังศินันท์ อินทรกำแหง. (2557).คู่มือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนไทยที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
  (Health Literacy Scale for Thai Childhood Overweight) ผลิตโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.
  จำนวน 67 หน้า
 9. อังศินันท์ อินทรกำแหง. (2557).คู่มือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับสตรีไทยวัยรุ่น อายุ 15-21 ปี (Health Literacy Scale for Unwanted Pregnancy Prevention of Thai Female Adolescents) ผลิตโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. จำนวน 71 หน้า
 10. อังศินันท์ อินทรกำแหง. (มกราคม, 2559). คู่มือการเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียน และกลุ่มวัยทำงาน. ผลิตโดย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 71 หน้า
 11. อังศินันท์ อินทรกำแหง. (กันยายน, 2560). ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: การวัดและการพัฒนา. กรุงเทพฯ สุขุมวิทย์การพิมพ์ จำนวน 292 หน้า
 12. อังศินันท์ อินทรกำแหง. (2561). หน่วยที่ 9 การสื่อสารสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ, ตำราเรียน หน่วยชุดวิชา 53213 สุขศึกษาและการสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 13. อังศินันท์ อินทรกำแหง. (2561). เอกสารประกอบคำสอน วิชา วป 584 การบริหารจัดการโครงการ จำนวน 250 หน้า

11. งานวิจัย/โครงการวิจัย

11.1 ผลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

 1. การศึกษาบทบาทของสภากาชาดไทยภายในปี พ.ศ.2556 ปี 2542 (เลขาฯ โครงการ ทุนวิจัยสภากาชาดไทย)
 2. รายงานการศึกษาโมเดลการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลสำเร็จขององค์กร ปี 2545 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสภากาชาดไทย)
 3. รายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสภากาชาดไทย 2547 (หัวหน้าโครงการ)
 4. การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัย เกี่ยวกับอีคิวในประเทศไทย ปี 2548 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสถาบันฯ)
 5. การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านผู้นำทาง วิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และในกำกับของรัฐ ปี2549 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 6. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคน ที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2550 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัย สกว.ร่วมกับ สกอ.)
 7. การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของเยาวชนไทย ปี 2550 (ผู้ร่วมโครงการ ทุนวิจัย มศว)
 8. การศึกษา เครื่องชี้วัดและปัจจัยด้านการถ่ายทอดทางสังคมของพลังปัญญา ของเยาวชนไทยในกรุงเทพมหานคร ปี 2550 (ผู้ร่วม โครงการ ทุนวิจัย มศว)
 9. สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของคนไทย ปี 2551(หัวหน้าโครงการทุนวิจัยสถาบันฯ)
 10. การวางระบบมาตรฐานการพัฒนาข้าราชการก่อนปฏิบัติงานราชการ ปี 2551 (ผู้ร่วมวิจัย ทุน สำนักงาน ก.พ.)  
 11. การบริหารจัดการและประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร ปี2551- 2552  (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ – สปสช.)
 12. การประเมินหลักสูตรเสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งด้านบริหารของมหาวิทยาลัยใหม่ ปี 2552 (ผู้ร่วมวิจัย ทุน สกอ.)  
 13. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต ปี 2553 (ผู้ร่วมวิจัย)  
 14. ผลการพัฒนาครูด้านจิตลักษณะและทักษะการสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการอบรมนักเรียนของครู และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นปี 2553 (ผู้ร่วมโครงการ ทุนวิจัย มศว)
 15. ผลการใช้วิธีการจัดการภาวะวิกฤตชีวิตตามแนวตะวันออกที่มีต่อภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกรุงเทพมหานคร(หัวหน้าโครงการ) ปี2551 -2553 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัย สกว. ร่วมกับ สกอ.)
 16. การบริหารจัดการและประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปี2552-2553 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ – สปสช.)
 17. การบริหารจัดการและประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2552- 2553 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ – สปสช.)
 18. การบริหารจัดการและประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององค์กรไม่หวังผลกำไรในเขตกรุงเทพมหานคร  ปี2552-2553 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ – สปสช.)
 19. การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลภาพรวมและศักยภาพในการบริหารจัดการระบบ HiPPS ของทุกส่วนราชการที่มีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในรุ่นที่ 1-3 ปี 2553 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัย สำนักงาน ก.พ.)
 20. โครงการบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มโรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาลภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร เม.ย. ปี2553- มีค.2554 (หัวหน้าโครงการ ทุน สปสช.)
 21. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุด้านสภาพแวดล้อมและแรงจูงใจในงานที่มีต่อพฤติกรรมบริการงานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพและป้องกันโรคของบุคลากรทางการแพทย์ (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ – สปสช.)
 22. การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มโรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร ช่วงตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554 (หัวหน้าโครงการ ทุน สปสช.)
 23. การส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต แผนงานที่ 5 วิจัยและพัฒนาเพื่อการอ่าน ประจำปี 2554 (อนุกรรมการ) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป 929/2553
 24. การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคเมตาบอลิกของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ช่วง 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 25. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของนิสิตที่มี ภาวะอ้วน ช่วง 1 พฤษภาคม  2555- 30 เมษายน  2556 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 26. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารกำลังคนคุณภาพเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ ช่วงดำเนินการ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม  2556 . (หัวหน้าโครงการ  ทุนวิจัย สำนักงาน ก.พ. )
 27. การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับด้านจิตสังคมและพฤติกรรมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่มีผลต่อความสำเร็จ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคอ้วน  ช่วงดำเนินการ 1 สิงหาคม 2555 -31 กรกฎาคม 2556 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์)
 28. การวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา ช่วงดำเนินการ 1 ธันวาคม  2555 – 30 พฤศจิกายน 2556  (หัวหน้าโครงการ  ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 29. การสังเคราะห์และสร้างเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ(ความฉลาดทางสุขภาพ)สำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส.   ช่วงดำเนินการ 1 พฤษภาคม – กันยายน 2556  (ผู้ร่วมวิจัย  ทุนวิจัย กระทรวงสาธารณสุข)
 30. โครงการรวบรวมและประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพด้วยกระบวนการจัดการความรู้ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง  ตามโครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงด้วยกระบวนการจัดการความรู้   มกราคม – เมษายน 2557 (หัวหน้าโครงการ   ทุนวิจัย กระทรวงสาธารณสุข)
 31. โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลความรอบรู้ด้านสุขภาพ(ความฉลาดทางสุขภาพ) ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงทั่วประเทศ 77 จังหวัด  ช่วงดำเนินการ  กุมภาพันธ์ – มิถุนายน  2557 (หัวหน้าโครงการ   ทุนวิจัย กระทรวงสาธารณสุข)
 32. โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ ช่วงดำเนินการ กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2557  (หัวหน้าโครงการ  ทุนวิจัย กระทรวงสาธารณสุข)
 33. โครงการการสังเคราะห์และสร้างเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (อ้วน) และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ช่วงดำเนินการ มีนาคม  –  กันยายน 2557 (หัวหน้าโครงการ  ทุนวิจัย กระทรวงสาธารณสุข)
 34. โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค ภูมิภาค ช่วงดำเนินการ มกราคม – ตุลาคม 2557 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัย สำนักงาน ก.พ.)
 35. การเตรียมพร้อมสู่การทำงานอาสาและการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการสุขภาวะตนเองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอาสา ช่วงดำเนินการ 1 มิถุนายน  2556 – 30 พฤษภาคม 2557 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์)
 36. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและพัฒนาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์กลุ่มกำลังคนคุณภาพในระบบราชการ ช่วงดำเนินการ  มกราคม – มิถุนายน 2558 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัย  จาก สำนักงาน ก.พ.)
 37. โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ส. ช่วงดำเนินการ  มกราคม – กรกฎาคม 2558 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยจาก  สำนักงาน ป.ป.ส.)
 38. โครงการพัฒนาเชิงรุกด้วยการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558   ช่วงดำเนินการ  มีนาคม – กันยายน 2558 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยจาก สำนักงาน ก.พ.)
 39. โครงการประเมินผลกระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ช่วงดำเนินการ  มีนาคม – กันยายน 2558 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยจาก สำนักงาน ก.พ.)
 40. โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ : การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบริบทของ ราชการพลเรือนสามัญของไทย ช่วงดำเนินการ  มีนาคม – กันยายน 2558 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยจาก สำนักงาน ก.พ.)
 41. โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส ของกลุ่มวัยทำงานอายุ 15- 59 ปี สำหรับหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนในสถานศึกษาอายุ 7-14 ปี ช่วงดำเนินการ พฤศจิกายน 2558 – มกราคม 2559 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ทุน)
 42. โครงการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy-HL) และพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior-HB)   ตามหลัก 3อ. 2ส. ของกลุ่มทำงานอายุ 15 - 59 ปี และตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติของกลุ่มวัยเรียน อายุ 7 - 14 ปี ปีงบประมาณ 25592559 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)
 43. โครงการจัดทำคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน ช่วงดำเนินการ เมษายน – พฤศจิกายน 2559. (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยจาก สำนักงาน ก.พ.)
 44. อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของครอบครัวในชุมชนกึ่งเมือง : การวิจัยผสานวิธี  ช่วงดำเนินการ สิงหาคม 2559 – มีนาคม 2560 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 45. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยการขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ไทย ช่วงดำเนินการ กรกฎาคม 2559 – มิถุนายน 2560 (หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ)
 46. การสังเคราะห์และพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพคนไทย (Thailand Health Literacy Scales) ช่วงดำเนินการ มีนาคม – กันยายน 2560 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)
 47. โครงการติดตามและประเมินการดำเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (Experience Accumulation Framework : EAF) ช่วงดำเนินการ มีนาคม – กันยายน 2560 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยจาก สำนักงาน ก.พ.)
 48. โครงการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานในสภากาชาดไทยต่อบริการด้านบุคลากรของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ช่วงดำเนินการ พฤษภาคม – กันยายน 2560 (ผู้ร่วมวิจัยทุนสภากาชาดไทย)
 49. โครงการวิจัยและพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความเป็นคนดี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ช่วงดำเนินการ สิงหาคม - พฤศจิกายน 2560 (ผู้ร่วมวิจัย ทุน สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (มหาชน) - สทศ)
 50. การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยวิจัยด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ช่วงดำเนินการ มีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 51. โครงการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรค ช่วงดำเนินการ กุมภาพันธ์- กันยายน 2561 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัย สำนักสื่อสารและพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค)
 52. โครงการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพของวัยรุ่นไทย ดำเนินการ ธันวาคม 2561 – มีนาคม 2562 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)
 53. การรวบรวม ประมวลผลข้อมูล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท ดำเนินการ ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 (หัวหน้าโครงการ ทุนจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) 
 54. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ช่วงดำเนินการ ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 (หัวหน้าโครงการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
 55. การประเมินและการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะครอบครัว กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุทางวัฒนธรรมของพฤติกรรมสุขภาพและโปรแกรมจิตวิทยาเชิงบวกและความรอบรู้ด้านสุขภาพ ช่วงดำเนินการ ธันวาคม 2560 - พฤศจิกายน 2562 (หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย-สกว.)
 56. Assessing and Improving Health Literacy and Wellbeing in Thai families at risk of NCDs: The Development of a Culturally Relevant Health Behavior Model and a Positive Psychology and Health Literacy Program during October 2017 – November 30, 2019. ( British Academy for the humanities and social science, Advance Scholarship , Newton fund and TRF
 57. การจัดทำสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ช่วงดำเนินการ ธันวาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 (หัวหน้าโครงการ ทุนจาก กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
 58. การรายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มครู เรื่อง “Multicountry study on the role of teachers in ensuring safe and non-violent learning environments” ในช่วงเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2563 ทุนจาก UNESCO
 59. โปรแกรมจิตวิทยาเชิงบวกในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ: การวิเคราะห์อภิมาน. ในช่วงเดือน มีนาคม - กันยายน 2563 เป็นส่วนหนึ่งของทุนวิจัยจาก สกว.
 60. การทบทวนวรรณกรรมสถานประกอบการ (โรงงาน) รอบรู้สุขภาพทั้งในและต่างประเทศ (A Systematic Review Protocol of Health Literate Organization (Factory) ในช่วงเดือน มีนาคม - กันยายน 2563 ทุนจาก สมาคมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
 61. โครงการทฤษฎีฐานรากของการจัดการคนเก่งและการธำรงรักษาคนเก่งในธุรกิจครอบครัว: ศึกษาเฉพาะกรณี อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ของประเทศไทย ช่วงดำเนินการ เมษายน 2560 - กันยายน 2563 (ผู้ร่วมวิจัย ทุน สำนักงานสนับสนุนการวิจัย - สกว)
 62. การพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากเพื่อลดปัญหาโรคในช่องปากในเด็กและครอบครัว: การวิจัยปฏิบัติการชุมชน ช่วงดำเนินการ กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564 (หัวหน้าโครงการ ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ -วช)
 63. การพัฒนาเครื่องมือประเมินและศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ช่วงดำเนินการ เมษายน - กันยายน 2564 (หัวหน้าโครงการ ทุนศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
    

11.2 งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัยทำงาน:วิเคราะห์เมต้าและโมเดลเชิงสาเหตุ ช่วงดำเนินการ พฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 (หัวหน้าโครงการ ทุนสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว)
 2. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลักพอเพียงด้วยตนเองทางดิจิทัลและการใช้หลักสูตรส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยงวัยทำงาน ช่วงดำเนินการ กรกฎาคม 2564 - กรกฎาคม 2567 (หัวหน้าโครงการ ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ -วช)
 3. การใช้ปัญญาประดิษฐ์ผ่านแนวทางการเรียนรู้แบบเกมเชิงบริบทจริงเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดิจิทัล (ผู้ร่วมโครงการ ทุน ววน. ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการริเริ่มสำคัญ Flagship Project 3 ปี พย..64-ตค.2567)

12.  บรรณาธิการ

 1. บรรณาธิการ วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1  เดือน กันยายน 2550  
 2. บรรณาธิการ วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1  เดือน กันยายน 2551
 3. บรรณาธิการ วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 2  เดือน มกราคม 2553  
 4. บรรณาธิการ วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่  4  เดือน มกราคม 2555
 5. บรรณาธิการ วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่  5 เดือน มกราคม 2556
 6. ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสาร ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน ฉบับเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม ฉบับเดือน กรกฎาคม-ธันวาคมปี 2552-2558
 7. กองบรรณาธิการ วารสารพฤติกรรมศาสตร์, วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และ Journal of Behavioral Science ปัจจุบัน
 8. กองบรรณาธิการ Proceeding ในการประชุมวิชาการ มศว วิจัย ประจำปี 2557  และ 2558 และ ปี 2563
 9. กองบรรณาธิการ วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่20 ฉบับที่39 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)  และปีที่ 21-22  พ.ศ.2558 -2559

13.  คำสัมภาษณ์วิทยุ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของภาวะวิกฤตสตีไทยสมรสวัยกลางคนในรายการ

 1. วิทยุ FM 92.2 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2550 เวลา 20.10 – 20.40 น. ในรายการของมูลนิธิ เครือข่ายครอบครัว โดยมีพิธีกรคือ คุณรัศมี มณีดิน
 2. วิทยุ FM 100.5 อสมท. เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2550 เวลา 09.10 -09.40 น.
 3. รายการโทรทัศน์ ช่อง UBC 7 Life and New โดยออกรายการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2550 เวลา 21.20 -21.30 น. โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกรมสุขภาพจิต
 4. รายการวิทยุ "สบายสบายบ่ายวันจันทร์" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายของสถานีฯ ทั้ง 11 จังหวัด www.prd.go.th คลิกที่ TV และวิทยุ Online เลือก สวศ ออกอากาศวันที่ 24 ตุลาคม 2554 เรื่องพฤติกรรมสุขภาพ
 5. รายการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ของสำนักข่าวสถานีโทรทัศน์เอ็มบีซี (Munhwa  Broadcasting Corporation) สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศเกาหลี สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้สัมภาษณ์เนื้อข่าวเกี่ยวกับ ผู้หญิงในภูมิภาคอาเซียนกับการทำงานนอกบ้าน ข้อดีข้อเสีย ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555
 6. รายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 ในวันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 2559 เรื่อง ผลการวิจัยประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของวัยรุ่นหญิงไทยอายุ 15-21 ปีในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในด้านพฤติกรรมมเสี่ยง

14 . ประสบการณ์ในวิชาที่สอน
        วป 722 ผู้นำ สมาชิกและการพัฒนาองค์การ ระดับปริญญาโทและเอก
        วป 591 การคิดถูกวิธี ระดับปริญญาโทและเอก
        วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์ ระดับปริญญาโท
        วป 791 การบริหารจัดการโครงการ ระดับปริญญาเอกและโท
        วป 884 สัมมนาสังคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม ระดับปริญญาเอก
        วป 734 ปรีชาเชิงอารมณ์กับคุณภาพชีวิตและการทำงาน ระดับปริญญาเอก
        วป 803 ปฏิบัติการวิจัย ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
        วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทำงาน  ระดับปริญญาเอก
        จป 632  จิตวิทยาสุขภาพในการปฏิบัติงาน ระดับปริญญาโท

15 . ประธาน/กรรมการบริหารหลักสูตร

 1. ประธานหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาประยุกต์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. กรรมการประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ แบบมีวิชาเรียน, แบบเน้นวิจัย, แบบโทต่อเนื่องเอก  -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16. วิทยากร ประจำมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในหัวข้อ
        - ทฤษฎี แนวคิด การปฏิบัติ งานวิจัยและการวัดที่เกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรมสุขภาพ  
        - ทฤษฎีเก่าใหม่ทางสุขภาพ,
        - การปรับพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self  &  PROMISE  Model    
        - แนวคิดการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health  Literacy )  
        - การบริหารและประเมินโครงการสุขภาพ  
        - การบริหารกำลังคนคุณภาพ 
        - การวิจัยในชั้นเรียน     
        - การวิจัย R to R   และ การวิจัยสถาบัน
        - การออกแบบงานวิจัย  การพัฒนาเครื่องมือวัด
        - การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์  
        - การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
        - การพัฒนาหัวข้อวิจัยให้มีคุณภาพ
        - การเขียนบทความทางวิชาการ    
        - การพัฒนางานเขียนวิชาการ 
        - การทำผลงานวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
       - การเขียนบทความทางวิชาการ, การพัฒนางานเขียนวิชาการ 

17. สมาคมวิชาการและวิชาชีพ 

 1. กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ปี 2556-2557
 2. สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
 3. สมาชิกสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย
 4. สมาชิกสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
 5. สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาแห่งประเทศไทย
 6. อดีตสมาชิกสภาการพยาบาล

ปรับปรุงล่าสุด

มกราคม 11, 2565